Helhetssyn

Verksamhetens inriktning är baserad på arbetsterapeutiskt synsätt kring aktivitetsvetenskap. Vi engagerar oss fullt ut för att få helhetssyn och förstå klientens livssituation och stöttar klienten i kreativa aktiviteter, aktiviteter i det dagliga livet, kulturella aktiviteter och fysiska aktiviteter. Målet är att främja klientens hälsa och välmående genom aktivitet som ska generera vård och omsorg av god kvalité. Att vi arbetar med helhetssyn är grundad utifrån aktivitetsvetenskap förhållningssätt för att förstå klientens vardagsliv och forma individuellt anpassat stöd för att inspirera och stötta till ökad livskvalitet, bryta isolering, bidra till att behålla eller ge ökad delaktighet i samhället och delaktighet i sin vardag. Det innebär att vi engagerar oss och tar hänsyn till och respekterar klientens personliga och yttre delar: Personliga delar kan t.ex. vara roller, vanor, intressen, motivation, psykisk- och fysisk kapacitet. Yttre delar kan t.ex. vara miljö, omgivning, arbete, boende, religiösa, kulturella, sociala och institutionella -/samhälleliga komponenter samt fokuserar på klientens tänkande, görande och kännande. Vi arbetar efter den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) som är balans mellan aktivitetens krav, miljön samt dina fysiska och psykiska förmågor. Om någon av dessa tre komponenter förändras i ditt liv påverkas aktivitetsutförandet. Detta för att vi ska få en klarare helhetsbild av klienetns livssituation. Ett professionellt bemötande i enlighet med våra värdegrunder är en förutsättning för att arbeta efter aktivitetsvetenskap och att klienten ska stimuleras att använda sin egen förmåga så långt som möjligt och själv bestämma över sin situation. Med hjälp av MOHO modell och individuellplan samlar vi information till personlig genomförandeplan där klientens kortsiktiga och långsiktiga mål beskrivs, tillsammans med klienten skapar vi struktur, strategier, rutiner, planering och motivera klienten till kreativa lösningar och fokusera på klientens styrkor och resurser för att klara av att vara delaktig i eget boende, ha en aktiv fritid, stötta i skola och/eller arbete samt övriga aktiviteter som intresserar dig för att öka självständighet i egna livet.