Kontaktmannaskap & kontinuitet

  • Vi arbetar med en modell för strategisk vikariehantering där vi arbetar aktivt för att minska antalet vikarier och timanställda. Vi låter ett fåtal vikarier tjänstgöra oftare i syfte att skapa kontinuitet för klienten. Vi arbetar därför strategiskt med en fast vikariepool. När vi behöver nya vikarier till vikariepoolen annonserar vi till relevanta utbildningsprogram. För att säkerställa att vikarierna upprätthåller sin kunskap om arbetet och om klienterna avsätts ett visst antal timmar över året som reserveras för vikarierna. Vi inleder bemanningsplanering för sommarsemesterperioden i februari för god framförhållning. Föreståndaren sammanträffar med samtliga vikarier som ska arbeta för att gå igenom aktuella rutiner och inplanerade aktiviteter och händelser under sommaren. Under sommarperioden ska det alltid arbeta minst en ordinarie personal i verksamheten och semester beviljas utifrån detta krav. Vi arbetar med en fadder som introduktionsansvarig för ny personal. Faddern är den som den nya personalen går bredvid under introduktionen. Vi har en introduktionschecklista som ska användas, detta för att ge in trygg och säker roll med tydliga krav och förhållningssätt och leda till att vi behåller den trygga personalgruppen för att minimera frånvaron pga psykisk ohälsa på arbetet. 
    Vi ska hålla regelbundna klientmöten och använder oss av en ordinarie såväl som vice kontaktperson för vardaglig kontakt. Kontaktpersonen, som du kan byta när den vill, ska avsätta tid varje vecka för att planera den kommande veckan med dig. Utöver detta veckomöte där vardagen planeras ska vi ha klientmöten var tredje månad eller oftare för genomgång av genomförandeplanen, etc. Kontaktperson fungerar också som en länk till verksamheten och personalen samt, om du vill vill, till närstående och externa aktörer. Kontaktpersonen arbetar för att skapa ett individuellt bemötande och en individuell omsorg som utgår från klientens behov och önskemål och som bejakar klientens levnadsvanor och intressen.