Verksamhetens inrikting

Aqtios LSS verksamhet-bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.

Verksamhetens inriktning är baserad på arbetsterapeutiskt synsätt kring aktivitetsvetenskap. Deltagande i det dagliga livet identifieras som en rättighet för alla i samhället oavsett funktionsstatus. Aktivitetsvetenskap beskriver att aktivitet består av; målmedvetenhet, eget initiativ, regler samt vanor och färdigheter som personer har lärt sig för att kunna fungera i sociala sammanhang

Med hjälp av bland annat individuell plan samlar vi information till personlig genomförandeplan där den enskildes kortsiktiga och långsiktiga mål beskrivs, tillsammans med klienten skapar vi struktur, strategier, rutiner, planering och motivera klienten till kreativa lösningar och fokusera på klientens styrkor och resurser för att klara av att vara delaktig i eget boende, ha en aktiv fritid, stötta i skola och/eller arbete samt övriga aktiviteter som intresserar klienten för att öka självständighet i egna livet.

”Livet ges mening genom VAD vi gör”