Om oss

Med mångårig arbetsledande erfarenhet inom LSS och över 8 års arbetslivserfarenhet inom LSS. Välkomna vi Dig till ett tryggt och högkvalitativt boende anpassad utifrån Dina behov och önskemål.

Vårt koncept bygger på våra VÄRDERINGAR Meningsfullhet, Engagemang och Respekt i mötet med våra klienter. Ett professionellt bemötande i enlighet med våra värderingar är en förutsättning för att arbeta efter aktivitetsvetenskap och att klienten ska stimuleras att använda sin egen förmåga så långt som möjligt och själv bestämma över sin situation. För att vård- och omsorgsarbetet ska präglas av dessa förhållningssätt krävs därför helhetssyn på klientens liv där arbetsledande funktioner tar sin utgångspunkt i klientens perspektiv och aktivt styr verksamheten därefter.

Dessa perspektiv utgör de grundläggande principerna för vårt koncept. De basala delarna i vad vi ska utföra fastställs utifrån de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar all socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utöver de lagreglerade delarna utgår vi ifrån och tillmötesgår beställarens mål och krav vilka definieras i de avtal vi ingår för att få utföra tjänsten.

Meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter för att bryta isolering och öka delaktighet.

Engagemang där vi har personal med sort engagemang och intresse för andra människor och som arbetar med helhetssyn på hela klientens livssituation.

Respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.